Status Minor - Dialog (Lion Music)

7/10

Nowy nabytek Lion Music - fi_ski Status Minor wydaje si_ celowa_ w fanów zarówno grania progresywnego, jak i sympatyków melodyjnego poweru. Grupa posiada na pok_adzie _wietnych instrumentalistów i bardzo dobrego wokalist_ - poza tym potrafi_ z tego sk_adu zmontowa_ niez_y kawa_ muzyki do__ przekrojowej. Mamy zatem do czynienia zarówno z szalonymi solówkami klawiszowymi i gitarowymi, które przywodz_ na my_l maria_ neoklasyki i progressivu. Status Minor dawkuje nam patenty typowo progresywne, tote_ traktowani raczej b_d_ jako zespó_ osadzony bardziej w konwencji progpowerowej?

Na albumie nie brakuje chwytliwych, _atwych do zapami_tania melodii. Jako mojego faworyta wska__ ?Machine?, utwór w którym go_ci duch Savatage? Jest to równie_ kawa_ek najmniej rozrzucony stylistycznie.

Nieco nieudanym zabiegiem okazuje si_ uk_on w stron_ konceptów i wplecione dialogi w utworze ostatnim - do po_owy kawa_ek jest _wietny - pó_niej? przesadzony. Je_li ju_ mia_bym si_ czego_ przyczepi_ - to mo_e zbyt banalnych motywów klawiszowych w kilku momentach. Wy_mienicie natomiast sprawdzaj_ si_ partie pianin. W tej materii wszystko wydaje si_ przebiega_ jak trzeba. Czepia_bym si_ tak_e nieco rozmytego stylu grupy. Ale ten ostatni czynnik stawiam na karb debiutu - i z niecierpliwo_ci_ b_d_ wyczekiwa_ kolejnych nagra_ zespo_u.

Ogarni_cie szerszego spektrum stylistycznego to zawsze miecz obosieczny. Mo_e spodoba_ si_ sympatykom wielu gatunków, jednak pewne rzeczy mog_ z ró_nych punktów widzenia traktowane by_ jako przekoloryzowane.

W muzyce finów s_ycha_ wiele inspiracji do__ zgrabnie po__czonych. Po ?Dialog? powinni si_gn__ fani Sonata Arctica, Evergrey, ale co_ dla siebie znajd_ równie_ maniacy szalonych motywów pianinowych Savatage.

Kr__ek bardzo sprytnie potrafi zagnie_dzi_ si_ w odtwarzaczu - i mimo, _e dalecy jeste_my od zachwytów - miewamy ochot_ pos_ucha_ p_yty kolejny raz. Status Minor zaserwowa_ nam porz_dny album, który wci_ga wraz z kolejnymi przes_uchaniami. P_yta mo_e i nie wstrz__nie s_uchaczami - jednak jest w stanie za spraw_ swoich kompozycji zago_ci_ w waszych odtwarzaczach na d_u_ej.

Piotr Spyra